تمثیل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتمثیل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

علوم قرآنی


تمثیل حسی به حسی، تشبیه شیء محسوس به شیء محسوس
تمثیل حسی به غیرحسی، تشبیه شیء محسوس به شیء غیرمحسوس
تمثیل غیرحسی به حسی، تشبیه امر غیرحسی به امر حسی
تمثیل مختلط، تشبیه چیزی به شیء مرکب از امور محسوس به حواس ظاهری و باطنی

کاربردهای دیگر


تمثیل (علم بیان)، اصطلاحی در علم بیان
تمثیل (منطق)، اصطلاحی در منطق، یکی از راه‌های استدلال غیر مستقیم
تمثیل (فقه)، استنباط حکم یک موضوع از موضوع دارای نصّ معتبر به دلیل شباهت بین آن دو قیاس


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار