تمسک به اطلاق (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتمسک به اطلاق ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تمسک به اطلاق (اصول)، استناد به ظهور اطلاقی لفظ
تمسک به اطلاق قبل از فحص، استناد به ظهور اطلاقی لفظ قبل از جست‌وجو از مقیِّد
تمسک به اطلاق بعد از فحص، استناد به ظهور اطلاقی لفظ بعد از جست‌وجو و یاس از مقیِّد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار