تمسک به عام (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتمسک به عام ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تمسک به عام (اصول)، استناد به ظهور عام در عموم
تمسک به عام بعد از فحص، استناد به ظهور عام بعد از جست‌وجو و یاس از دلیل مخصِّص
تمسک به عام در شبهه حکمی، استناد به عموم عام، هنگام شک در خروج بعض افراد عام از شمول حکم آن
تمسک به عام در شبهه مصداقی، استناد به عموم عام، هنگام تردید در مصداقیت فرد خارجی برای عام یا مخصِّص
تمسک به عام در شبهه مفهومی، استناد به عموم عام، هنگام شک در گستره مفهومیِ دلیل مخصِّص
تمسک به عام در شبهه موضوعی، استناد به عموم عام هنگام شک ناشی از مشتبه شدن امور خارجی
تمسک به عام قبل از فحص، استناد به عموم عام قبل از جست‌وجو از مخصِّص
شرایط تمسک به عام، امور لازم برای جواز عمل به دلیل عام


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار