تمهید القواعد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتمهید القواعد ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تمهید القواعد (شهید ثانی)، کتابی درباره قواعد اصول فقه و زبان عربی، تألیف زین‌الدین بن علی عاملی معروف به شهید ثانی
تمهید القواعد (ابن ترکه)، نوشته صائن‌الدین ابن ترکه اصفهانی، شرح قواعد التوحید تأليف افضل‌الدین محمد ترکه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار