تمکین (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتمکین ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تمکین (علوم قرآنی)، زمینه‌سازی برای قرار گرفتن «فاصله» در موضع شایسته خود؛ از فنون بلاغی
تمکین (فقه)، سلطه و اختیار دادن به دیگری و بحث شده در ابواب مختلف فقه
تلوین و تمکین، ‌تلوین و تمکین، از اصطلاحات عرفانی
مد تمکین، انجام مد به مقدار یک الف و هنگام تلاقی دو حرف «و» یا دو «ی»


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار