تمیمی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتمیمی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌رسته ابوالحسن علی بن جبله تمیمی اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن سوم هجری
ابن‌ممجه عمر بن عبداللّه تمیمی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابوثمامه تمیم بن سعد تمیمی اصفهانی، از محدّثین اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار