تمیم اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتمیم اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوبکر تمیم بن احمد بقال لیکجی اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری در اصفهان
ابوثمامه تمیم بن سعد تمیمی اصفهانی، از محدّثین اصفهان


رده‌های این صفحه : ابها‌م‌زدایی
جعبه ابزار