تمیم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتمیم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

تمیم، یکی از بزرگترین قبایل اعراب عدنانی (شمالی)

اشخاص و اعلام
تمیم بن مر، جد قبیله بنی تمیم، از کارگزاران کعبه در روزگار جاهلیت
تمیم بن معز فاطمی، تَمیم بن مُعِزّ فاطمی (یا تمیم بن مَعَدّ) شاعر تونسی و امیرزاده خاندان فاطمی در سده چهارم
تمیم‌الداری، تَمیمَ الدّاری، صحابی مشهور، اهل فلسطین


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار