تنجیز (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتنجیز ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تنجیز (فقه)، انشای مفاد عقد یا ایقاع بدون منوط کردن آن به چیزی
تنجیز علم اجمالی، وجوب موافقت و حرمت مخالفت تکلیفِ معلوم به اجمال
حرام تنجیزی، حرام قابل تحقق در زمان فعلیت حرمت
ظهور تنجیزی، ظهور فعلیت یافته و غیر متوقف بر شیء دیگر
تنجیز در دوره معاصر، امتیازات بحث تنجیز در دوره معاصر
تنجیز در اقرار، تنجیز و معلق نبودن اقرار به چیزی از شرایط اقرار
استصحاب تنجیزی، استصحاب حکم منجز، در مقابل استصحاب تعلیقی
اعتبار تنجیز، بطلان عقد با تعلیق و شرط تنجیز در آن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار