تنصیص (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتنصیص ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تنصیص واضع، وضع لفظ برای معنا به صراحت، توسط واضع
تنصیص اهل لغت، تصریح اهل لغت به معنای حقیقی یک لفظ


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار