تنوخی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتنوخی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

خاندان تنوخی، خاندانی منتسب به قبیله تنوخ، عمدتا اهل علم و حدیث، حنفی مذهب و صاحب منصب قضا

عبدالله بن سلیمان تنوخی، ملقّب به جمال الدین، فقیه و فیلسوف و عارف دروزی در قرن نهم
محمد بن محمد تنوخی‌معری، تَنوخی، زین الدین ابوعبداللّه محمد بن محمد بن عمرو تنوخی مَعَرّی، ریاضیدان و ادیب سده هفتم
ابوالقاسم تنوخی، تَنوخی، ابوالقاسم علی بن محمد، قاضی بزرگ، شاعر ، محدث ، متکلم و پدر محسِّن تنوخی
علی بن محسن تنوخی، ابوالقاسم علی بن مُحَسِّن، محدّث و قاضی در قرن پنجم
محسن بن علی تنوخی، ابوعلی مُحَسِّن بن علی بن محمدبن ابی الفهم، محدّث و ادیب و شاعر در قرن چهارم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار