تنوخ (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتنوخ ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قبیله تنوخ، از قبائل مسیحی عرب قبل از اسلام
اتحادیه تنوخ، اتحادیه قبایل مختلف عرب پیش از اسلام، دارای نسب مشترک
تنوخ در بین‌النهرین، اتحادیه قبایل مختلف عرب پیش از اسلام، دارای نسب مشترک در بین‌النهرین
تنوخ در شام، اتحادیه قبایل مختلف عرب پیش از اسلام، دارای نسب مشترک در شام
تنوخ در عربستان، اتحادیه قبایل مختلف عرب پیش از اسلام، دارای نسب مشترک در عربستان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار