تنکابنی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتنکابنی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

حسین بن ابراهیم تنکابنی، حکیم اشراقی شیعی در قرن یازدهم
علی اکبر الهیان تنکابنی قزوینی، از علمای شیعه در قرن چهاردهم
محمد بن سلیمان تنکابنی، فقیه، ادیب، شاعر، مفسر و رجالی شیعی قرن سیزدهم و چهاردهم
محمد بن عبدالفتاح تنکابنی، معروف به سراب، حکیم، فقیه، محدّث و اصولی قرن یازدهم و اوایل قرن دوازدهم
محمد طاهر تنکابنی، فقیه، مدرس فلسفه و از رجال سیاسی معاصر
محمدرضا تنکابنی، یکی از ستارگان درخشان آسمان علم و دانش
محمدولی‌خان تنکابنی، از رجال سیاسی و نظامی عصر قاجار
محمد مؤمن تنکابنی، پسر میرزا محمد زمان تنکابنی دیلمی
میرزا سلیمان تنکابنی، تنکابنی، سلیمان بن محمدرفیع عبدالمطلب، حکیم، متکلم، فقیه و پزشک شیعی ایرانی قرن سیزدهم
شیخ ابراهیم بن حسین تنکابنی، از علمای قرن دوازده هجری، هم‌درس میرزا عبداللّه افندی و مدفون در اصفهان
محمدباقر بن محمدصادق تنکابنی اصفهانی، از علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان
حسن بن علی دیلمانی تنکابنی اصفهانی، عالم فاضل حکیم عارف و ادیب شاعر در اصفهان
حسین بن ابراهیم تنکابنی اصفهانی، حکیم اشراقی شیعی، از فلاسفه عالیقدر قرن یازدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار