تهانیسری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتَهانیسَری، ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

نظام‌الدین بن عبدالشکور تهانیسری، صوفی، عالم و فقیه حنفی شبه قاره و از مشایخ سلسله چشتیه صابریه در سده یازدهم
شیخ‌احمد تهانیسری، ادیب، شاعر، فقیه و صوفی شبه قاره هند در قرن هشتم و نهم
جلال‌الدین محمد بن محمود تهانیسری، از بزرگ‌ترین مشایخ سلسله چِشتیه صابریه در قرن دهمرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار