توارث (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتوارث ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن


توارث اخلاقی (قرآن)، ارث بردن خصوصیات اخلاقی از طریق ژن و توارث و آیات مربوط به آن
آیه توارث زوجین، آیه توارث زوجین یا «آیه حجب» یا «آیه ارث زوجه‌»، آیه ۱۲ سوره نساء
آیه توارث بالایمان، آیه ارث بردن مسلمانان از یکدیگر از راه بستن پیمان برادری

کاربردهای دیگر


توارث (فقه)، ارث بردن از يكديگر
توارد شهود، اتفاق شاهدان در شهادت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار