تواضع (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتواضع ممکن است در علوم و در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تواضع (قرآن)، تواضع به معنای شکستگی و فروتنی نفس و دارای تأکید فراوان در قرآن کریم
تواضع (اخلاق)، از فضایل اخلاقی و به معنای شکستگی و فروتنی نفس
تواضع (عرفان)، خصلتی برآمده از صفا و سلامت دل و بحث شده در عرفان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار