توبه اصحاب اخدود (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند در قرآن کریم برای اصحاب اخدود، دو عذاب، یکی عذاب جهنم و دیگری عذاب آتش سوزان را ذکر کرده است. البته راه توبه حتى براى چنین شکنجه‌گران ستمگرى باز است، و این نهایت لطف پروردگار را نسبت به گنهکاران نشان مى‌دهد.


توبه اصحاب اخدود

[ویرایش]


← باز بودن راه توبه


راه توبه براى اصحاب اخدود باز است:
• «قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ؛ مرگ بر شکنجه‌گران صاحب گودال (آتش)».
• «إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ؛ کسانى که مردان و زنان باايمان را شکنجه دادند، سپس توبه نکردند، براى آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است»!

←← مراد از «ثم لم یتوبوا»


••• جمله ((ثم لم یتوبوا)) نشان مى‌دهد که راه توبه حتى براى چنین شکنجه‌گران ستمگرى باز است، و این نشان‌دهنده نهایت لطف پروردگار نسبت به گنهکاران است، و ضمنا هشدارى است به مردم مکه که تا دیر نشده است دست از آزار و شکنجه مؤمنان بردارند، و به سوى خدا باز گردند.

← گرفتارى به عذاب جهنم


توبه نكردن اصحاب اخدود از سوزاندن مؤمنان، سبب گرفتاری آنان به عذاب سوزان جهنم می‌شود:
• «قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ؛ مرگ بر شکنجه‌گران صاحب گودال (آتش)».
• «إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ؛ کسانى که مردان و زنان با ایمان را شکنجه دادند سپس توبه نکردند، براى آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است»!

←← مراد از «فتنوا»


••• ((فتنوا)) از ماده ((فتن )) (بر وزن متن) و ((فتنه)) در اصل به معنى قرار دادن طلا در آتش است تا میزان خلوص آن روشن شود، سپس این ماده (فتنه) هم به معنى ((آزمایش))، و هم به معنى ((عذاب و مجازات)) و هم به معنى ((گمراهى و شرک)) به کار رفته است و در آیه مورد بحث به معنى عذاب و آزار و شکنجه است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بروج/سوره۸۵، آیه۴.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۱۰، ص۳۱۱ ۳۱۴.    
۳. بروج/سوره۸۵، آیه۱۰.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۶، ص۳۴۵.    
۵. بروج/سوره۸۵، آیه۴.    
۶. بروج/سوره۸۵، آیه۱۰.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۶، ص۳۴۴ ۳۴۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۴۰۰، برگرفته از مقاله «توبه اصحاب اخدود».    


جعبه ابزار