توجه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآغاز کردن نماز با تکبیرهای هفتگانه را توجّه گویند و از این عنوان در باب صلات سخن رفته است.


منظور از توجّه

[ویرایش]

توجه در لغت، روی آوردن به جهتی
[۱] لسان العرب، واژه «وجه».
و در اصطلاح، شروع کردن نماز با هفت تکبیر ـ از جمله تکبیرة الإحرام ـ همراه دعاهای سه گانه آن است؛ دعای نخست پس از تکبیر سوم، دعای دوم پس از تکبیر پنجم و دعای سوم پس از تکبیر هفتم خوانده می‏شود.

موارد استحباب توجّه

[ویرایش]

توجه در موارد زیر مستحب است: آغاز هر نماز واجب؛ نخستین رکعت نافله‌های ظهر، مغرب، وتیره، نماز شب و نماز وتر.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب، واژه «وجه».
۲. مهذب البارع، ج۱، ص۳۹۰.    
۳. الرسائل العشر، ص۱۵۵.    
۴. المبسوط، ج۱، ص۱۰۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۵۷.    


جعبه ابزار