تکبیرات (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتکبیرات ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تکبیرات افتتاح، تکبیرهای آغازین نماز
تکبیرات عید، تکبیرات نُه گانه نماز عید فطر و قربان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار