تکیه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتکیه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

مقالات و معانی
تکیه (مکان)، مکان گردآمدن صوفیان، مزار مشایخ صوفیه، اقامتگاه موقت صوفیان در سفر، بویژه در ایران محل برگزاری مراسم سوگواری پیشوایان دین
تکیه در ایران، تاریخچه تکیه در ایران
تکیه در هند، تاریخچه تکیه در هند
تکیه در عثمانی، تاریخچه تکیه در دوره عثمانی

تکیه‌ها
تکیه دولت، یا تکیه همایونی دولتی، تکیه قصر، تکیه بزرگ شاهی، بنایی ایجاد شده در تهران برای برگزاری مراسم سوگواری پیشوایان دین
تکیه باندرمه‌لی‌زاده، تکیه صوفیان طریقت جلوتی متعلق به قرن دوازدهم در اُسکدار استانبول، معروف به آستانه هاشمی
تکیه مادر شاهزاده، محل ایجاد شده توسط همسر فتحعلی‌شاه برای دفن خود


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار