تین (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتین ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره تین، نود و‌ پنجمین سوره قرآن کریم
انجیر، میوه مشهور و در عربی، معادل تین


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار