ثابت بن محمد خجندی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افثابت بن محمد خجندی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوسعد ثابت بن محمد خجندی اصفهانی، از علما و فقهای بزرگ آل خجند
علاءالدین ابومحمد ثابت بن محمد خجندی اصفهانی، از شخصیت‌های آل خجند


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار