ثقفی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افثقفی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی اصفهانی، محدّث، فقیه، مورخ و مؤلف پر‌اثر شیعه امامی نیمه دوم سده سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی اصفهانی، از فقها و محدثین امامی ساکن اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد طیان ثقفی اصفهانی، از علماء و محدّثین شیعه اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق اسماعیل بن ابراهیم ثقفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابوالحسین اسید بن عاصم ثقفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابومحمد راشد بن معدان ثقفی اصفهانی، از محدثین اصفهان در قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار