جاجرمی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجاجرمی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

بدرالدین بن عمر بدر جاجرمی، ملقب به ملک الشعرا، از شاعران قرن هفتم
مؤید بن محمد جاجرمی، به احتمال زیاد از دانشمندان قرن ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار