جاسوسی در غزوه تبوک (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند خبر از وجود منافقان جاسوس در غزوه تبوک داده است.


خبر از جاسوسی

[ویرایش]

از منافقان، در میان افراد شرکت کننده در غزوه تبوک جاسوسانی وجود داشتند.
لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلــلکم یبغونکم الفتنة وفیکم سمـعون لهم والله علیم بالظـلمین. اگر با شما به جنگ بیرون آمده بودند، چیزی جز اضطراب به شما نمی‌افزودند، و تا فتنه انگیزی کنند و برای دشمنان به جاسوسی پردازند در میان شما رخنه می‌کردند، و خدا به ستمکاران آگاه است.
ابن عباس (در معنای خبال) گفته: یعنی جز ناتوانی و ترس چیزی نمیافزود.
یعنی اینان از دیدار دشمن و برخورد با آنان شما را می‌ترسانند، و آن را برای شما هول انگیز جلوه میدادند.

مراد از سماع

[ویرایش]

"سماع" به معنی کسی است که حال پذیرش و شنوایی او زیاد است و بدون مطالعه و دقت هر سخنی را باور می‌کند.
بنا بر این وظیفه مسلمانان قوی الایمان آن است که مراقب این گروه ضعیف باشند مبادا طعمه منافقان گرگ صفت شوند.
این احتمال نیز وجود دارد که"سماع" به معنی جاسوس و سخن چنین بوده باشد یعنی در میان شما پاره‌ای از افراد هستند که برای گروه منافقان جاسوسی می‌کنند.
و در پایان آیه می‌گوید: " خداوند همه ستمگران را می‌شناسد" آنها که آشکارا و آنها که پنهانی ستم به خویش یا به جامعه می‌کنند از دیدگاه علم او مخفی نیستند (و الله علیم بالظالمین).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. توبه/سوره۹، آیه۴۷..    
۲. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، ج۵، ص۶۴.    
۳. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۷، ص۴۳۵.    


منبع

[ویرایش]


مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «جاسوسی در غزوه تبوک (قرآن)»    


جعبه ابزار