جامع المقال (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجامع المقال ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

جامع المقال (شبر)، تألیف شبر حسینی کاظمی، سید عبدالله (۱۱۸۸ - ۱۲۴۲ ق)
جامع المقال (طریحی)، تألیف طریحی، فخر الدین (۹۷۹ - ۱۰۸۵ ق)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار