جام (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه جام ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

جام (ظرف)، ظرفی برای نوشیدن مایعات به ویژه شراب
جام (قرآن)، کاربردهای واژه جام در قرآن
جام (عرفان)، کاربرد واژه جام در عرفان
جام (ادبیات)، اصطلاحی در ادبیات و شعر فارسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار