جاندار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهر موجود دارای روحی را جاندار می گویند که در فقه بررسی می شود و از آن در بابهاى صلات، تجارت و دیات سخن گفته‌اند.


نماز و جاندار

[ویرایش]

نمازگزاردن در مقابل تصویر جاندار بنابر مشهور مکروه است.

تجارت و جاندار

[ویرایش]

ساختن مجسمه جاندار- اعم از انسان و حیوان- حرام و دریافت مزد براى ساختن آن باطل است.در حرمت نقاشی جانداران اختلاف است .

دیات و جاندار

[ویرایش]

بنابر تصریح برخى، اگر کشتى در شُرُف غرق شدن باشد و با سبک شدن آن امید نجات برود، واجب است براى حفظ جانداران ابتدا غیر جانداران به دریا افکنده شوند. در مرحله بعد در صورت توقّف حفظ جان انسانها بر انداختن حیوانات، حیوانات به دریا افکنده مى‌شوند.پانویس

[ویرایش]
۱. جواهر الکلام،ج۸، ص۳۸۳    
۲. کتاب المکاسب،ج۱،ص۱۸۳-۱۸۸    
۳. فقه الصادق، ج۱۴،ص۲۱۸    
۴. مسالک الافهام،ج۱۵،ص۳۸۳    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، صفحه۴۱.    


رده‌های این صفحه : دیات | فقه | مجسمه سازی | نماز
جعبه ابزار