جبائی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجبائی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

عبدالسلام بن محمد جبائی، جُبّائی، ابوهاشم عبدالسلام بن محمد، متکلم معتزلی قرن سوم و چهارم
محمد بن عبدالوهاب جبائی، ‌جُبّائی، ابوعلی محمد بن عبدالوهاب، متکلم مشهور معتزلی قرن سوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار