جبل الرحمه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجَبلُ الرَّحمَه نام کوهى در شمال شرقى عرفات می باشد و احکام آن در باب حج آمده است.


اسامی دیگر جبل الرحمه

[ویرایش]

جبل الرحمه نام‌های دیگری چون "جبل الدّعاء"، "جبل عرفات"، "جبل نابت"، "جبل قرین"، جبل اَلاِل" و "جبل المشاة" نیز داشته است.
[۱] تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۲۹۸-۲۹۹.


مباحث فقهی جبل الرحمه

[ویرایش]

در روایات از این کوه به «جبل اَلاِل» تعبیر شده و عنوان «جبل الرّحمه» در کلمات فقهاى معاصر به کار رفته است.
[۴] مهذب الاحکام ،ج۱۴،ص۱۶۷ .
[۵] کلمة التقوی ،ج۳،ص۴۰۰ .


وقوف در جبل الرحمه

[ویرایش]

مستحب است وقوف به عرفات در دامنه جبل الرّحمه باشد.
چنان که مستحب است وقوف در سمت چپ کوه باشد. سمت چپ بنابر تصریح جمعى از فقها نسبت به کسى است که از سمت مکه ّ مى‌آید.
برخى، سمت چپ را نسبت به کسى دانسته‌اند که در عرفات روبه قبله است.
[۸] کلمة التقوی ،ج۳ ،ص۴۰۰ .


وقوف در بالای جبل الرحمه

[ویرایش]

وقوف در بالاى جبل الرّحمه، جز هنگام ضرورت، مانند فزونى جمعيّت، مکروه است. از برخى حرمت آن نقل شده است.پانویس

[ویرایش]
 
۱. تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۲۹۸-۲۹۹.
۲. وسائل الشیعة،ج۱۳،ص۵۳۳.    
۳. من لایحضر الفقیه،ج۲،ص۴۶۷.    
۴. مهذب الاحکام ،ج۱۴،ص۱۶۷ .
۵. کلمة التقوی ،ج۳،ص۴۰۰ .
۶. جواهر الکلام،ج۱۹،ص۵۰.    
۷. جواهرالکلام،ج۱۹،ص۴۹و۵۰.    
۸. کلمة التقوی ،ج۳ ،ص۴۰۰ .
۹. المستند الشیعة،ج۱۲،ص۲۲۱.    
۱۰. جواهر الکلام،ج۱۹،ص۵۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، ص۴۶.    


جعبه ابزار