جدی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجدی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

جدی (بزغاله نر)، به فتح جیم و سکون دال؛ اطلاق شده به بزغاله نر
جدی (مقابل شوخی)، به کسر جیم و تشدید دال؛ حالت انسان در مقابل شوخی
جدی (ستاره قطبی)، به ضم جیم و فتح دال؛ به معنای ستاره قطبی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار