جرجیر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجرجیر، ممکن است در معانب ذیل به کار رفته باشد:

جرجیر (فقه)، نام نوعی گیاه خوراکی
جرجیر (تاریخ اسلام)، نام گرگوریوس حاکم بیزانسی افریقیه در میان اعراب صدر اسلام


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار