جعفر اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

جعفر بن ابراهیم ساغر اصفهانی، شاعر ادیب قرن چهاردهم هجری در اصفهان
جعفر بن احمد بن داود رویدشتی اصفهانی، از محدثین اصفهان
جعفر بن احمد زعفرانی شیبانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
جعفر بن احمد بن فارس اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن سوم هجری
جعفر بن اسماعیل اصفهانی، از نویسندگان کتب طب در قرن سیزدهم هجری
جعفر بن أبی‌السری اصفهانی، از محدثین اصفهان در قرن چهارم هجری
جعفر بن حسن قهپائی اصفهانی، از فضلاء کوهپایه اصفهان در قرن یازدهم هجری
جعفر بن محمدابراهیم آل‌ابراهیم دهکردی اصفهانی، شاعر، نویسنده و خوشنویس معاصر در اصفهان
جعفر بن محمدباقر مذهب حسینی گنابادی اصفهانی، استاد مسلم در صنعت تذهیب در اصفهان
جعفر بن محمدتقی مجلسی اصفهانی، عالم فاضل از فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان
جعفر بن سلمه اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان
جعفر بن عبداللّه کمره‌ای اصفهانی، عالم فاضل محقق، جامع علوم و فنون، استاد علماء زمان و مرجع فتوا و احکام در اصفهان
جعفر بن عبداللّه خوشنویس اصفهانی، از خوشنویسان زبردست دوره حکومت شاه سلطان حسین صفوی در اصفهان
جعفر بن عبدالواحد ثقفی اصفهانی رئیس، از محدّثان قرن ششم هجری
جعفر بن ملاعلی اصفهانی، از فضلاء قرن سیزدهم هجری در اصفهان
جعفر بن فیض‌اللّه نوابخش اصفهانی، شاعر و ادیب توانای معاصر در اصفهان
جعفر بن لطف‌الله میسی عاملی، عالم فاضل متّقی و متورّع در اصفهان
جعفر بن محمدمحسن اصفهانی، خطاط نسخ نویس قرن دوازدهم هجری در اصفهان
جعفر بن محمد اصفهانی (خطاط)، خطاط نسخ‌نویس در اصفهان
جعفر بن محمد اصفهانی (کاتب)، از خطاطان و نویسندگان کتب در قرن دوازدهم هجری در اصفهان
جعفر بن محمد جاری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری
جعفر بن محمد تاجر یزدی اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان
جعفر بن محمد رفاعی کرانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
جعفر بن محمد ثقفی کوفی اصفهانی، از محدّثین عامّه در اصفهان
جعفر بن محمد صغیر اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن چهارم هجری
جعفر بن محمد عریضی اصفهانی، از سادات و امامزادگان عالی‌قدر اصفهان
جعفر بن محمد فریانی اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان
جعفر بن محمد قومسی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
جعفر بن محمد کاشانی رازی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
جعفر بن نجف‌علی نقاش اصفهانی، از نقاشان و قلم‌دان‌ سازان هنرمند و چیره‌دست اواسط قرن سیزدهم هجری در اصفهان
جعفر حسینی خان احمدخانی، از ادباء و فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان
جعفر زرگر اصفهانی، از هنرمندان معاصر، در فن زرگری در اصفهان
میرزا جعفر گلستانه اصفهانی، شاعر و ادیب قرن سیزدهم هجری در اصفهان
جعفر مدرس صادقی اصفهانی، نویسنده - مترجم و داستان‌نویس معاصر در اصفهان
جعفر مؤید موغاری اردستانی اصفهانی، عالم فاضل در اصفهان
جعفر خان میناکار اصفهانی، از اساتید فن مینا‌کاری در اواخر عهد صفویّه در اصفهان
جعفرقلی خان بن علی‌قلی خان ایلخانی بختیاری، از سیاست‌مداران عصر مشروطیت و پهلوی
جعفرقلی فریدنی اینانلو اصفهانی، از خوشنویسان اواخر دوره صفویّه در اصفهان
جعفر خروس‌باز اصفهانی، از بذله‌گویان و اصفهانیان حاضر جواب در عصر صفویه
سیدجعفر بن سیدمهدی موسوی کرمانی اصفهانی، عالم فاضل در اصفهان
سیدجعفر بن سیدمحمد خاتون‌آبادی اصفهانی، عالم فاضل در قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدجعفر بن سیدعلی سجادی اصفهانی، محقّق و دانشمند معاصر
سیدجعفر بن علی‌رضا طباطبائی عقدائی اصفهانی، عالم فاضل، از علمای قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدجعفر بن حسین موسوی اصفهانی خوانساری، معروف به میر کبیر، از علمای عالی‌قدر قرن دوازدهم هجری در اصفهان
سیدجعفر بن اسداللّه طباطبایی نجف‌آبادی اصفهانی، عالم فاضل و شاعر ادیب محقّق در اصفهان
سیدجعفر بن حسن علوی عاملی جبعی اصفهانی، از فضلای قرن یازدهم هجری در اصفهان
سیدجعفر بن سیداسماعیل خاکشیر موسوی اصفهانی، شاعر هزل‌سرای معاصر در اصفهان
سیدجعفر بن سیداسماعیل خلیفه‌سلطانی اصفهانی، از علماء اخیار، فاضل متقی در اصفهان
سیدجعفر بن سیدمحمدباقر شفتی بیدآبادی اصفهانی، از رؤسای علماء اصفهان در اواخر دوره قاجاریه
سیدجعفر بن محمدامین صافی مرعشی اصفهانی، شاعر و ادیب فاضل در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار