جعفر بن عبداللّه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن عبداللّه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

جعفر بن عبداللّه کمره‌ای اصفهانی، عالم فاضل محقق، جامع علوم و فنون، استاد علماء زمان و مرجع فتوا و احکام در اصفهان
جعفر بن عبداللّه خوشنویس اصفهانی، از خوشنویسان زبردست دوره حکومت شاه سلطان حسین صفوی در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار