جعفی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خاندان جعفی، از خاندانهای‌ مشهور یمنی‌ ساکن‌ در کوفه‌

جابر بن یزید جعفی، فقیه، مفسر، محدّث، و از اصحاب نامدار امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام)
مفضل بن عمر جعفی، از راویان بزرگ حدیث شیعه
محمد بن اسماعیل بخاری جعفی، از نامبردارترین محدثان اهل سنت و نویسنده اثر مهم حدیثی الجامع الصحیح معروف به صحیح بخاری (۱۹۴ـ۲۵۶)
حجاج بن مسروق جعفی، یکی از شهدای کربلا
عمر بن مطاع جعفی، یکی از شهدای کربلا
سالم بن خیثمه جعفی، از لشکریان عمر بن سعد در واقعه کربلا
صالح بن وهب جعفی، از لشکریان عمر بن سعد در واقعه کربلا
عبدالرحمن بن زیاد جعفی، از لشکریان عمر بن سعد در واقعه کربلا
عمر بن مطاع جعفی، عمر بن مطاع جعفی از اصحاب امام حسین (علیه‌السلام) و از شهدای کربلا
محمد بن فرات جعفی، محمّد بن فرات، الجعفی الکوفی (الجزمی) از روات ضعیف شیعه
منذر بن مفضل جعفی، بنابر نظر برخی از شهدای کربلا
یزید بن مغفل جعفی، از یاران امام حسین (علیه السلام) و از شهدای کربلا
ابویعقوب جعفی، از عالمان شیعه کوفه در قرن سوم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار