جلاس (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجلاس ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

جلاس بن عمرو راسبی، جلاس یا حلاس بن عمرو راسبی یکی از شهدای کربلا
جلاس بن سوید انصاری، جُلاس بن سُوَید انصاری، از منافقان توبه‌کار


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار