جلالی حسینی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجلالی حسینی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید محمد رضا جلالی حسینی‌، از عالمان و محققان و نسخه‌شناسان معاصر
سید محمدتقی جلالی حسینی، از علمای معاصر شیعه
سید محمدحسین جلالی حسینی، از پژوهش‌گران و نویسندگان ایرانی معاصر، مقیم شیکاگو و از اعضای خاندان بزرگ طباطبایی یزدی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار