جلالی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجلالی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سید محمد رضا جلالی حسینی‌، از عالمان و محققان و نسخه‌شناسان معاصر
سید محمدتقی جلالی حسینی، از علمای معاصر شیعه
سید محمدحسین جلالی حسینی، از پژوهش‌گران و نویسندگان ایرانی معاصر، مقیم شیکاگو و از اعضای خاندان بزرگ طباطبایی یزدی
عباس جلالی‌، از علمای معاصر شیعه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار