جلال‌الدین اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجلال‌الدین اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

جلال‌الدین باری اصفهانی، از شاعران و خوشنویسان قرن دهم هجری
جلال‌الدین بن محمدتقی آقانجفی اصفهانی، عالم فاضل و مجتهد کامل از علمای اواخر دوره قاجاریه
جلال‌الدین محمد ترکه اصفهانی، از بزرگان آل ترکه در اصفهان و از معاصران شاه عبّاس صفوی
خواجه جلال‌الدین محمد صاعدی اصفهانی، از شعرای قرن دهم هجری اصفهان و از بزرگان آل صاعد
جلال‌الدین اژه‌ای اصفهانی، عالم فاضل متّقی، از ائمه جماعات و فضلای معاصر اصفهان
جلال‌الدین بن جعفر جعفری کوهپایه‌ای اصفهانی، عالم فاضل در اصفهان
جلال‌الدین بن محمدحسین بت‌شکن دهکردی اصفهانی، از علمای اواخر دوره قاجاریه
جلال‌الدین جابری اصفهانی، از رجال و بزرگان دستگاه ترکمانان
جلال‌الدین ریزی اصفهانی، عالم فاضل در اصفهان
جلال‌الدین صفائی اصفهانی، از سخن‌وران قرن دهم هجری در اصفهان
جلال‌الدین میرمیران اصفهانی، در سال ۷۵۴ق کلانتر اصفهان
سیدجلال‌الدین بن عبدالخالق طاهری، از علمای مبارز و انقلابی و ائمه جمعه اصفهان
سیدجلال‌الدین بن فخرالدین فارقلیطی موسوی خوانساری اصفهانی، عالم فاضل در اصفهان
سیدجلال‌الدین بن محمدتقی تقوی قمشه‌ای اصفهانی، از شعرای معاصر در اصفهان
سیدجلال‌الدین حسینی اصفهانی، شاعر نقاش و مذهب هنرمند قرن دهم هجری در اصفهان
سیدجلال‌الدین بن مرتضی شریعتی طباطبائی زفره‌ای اصفهانی، عالم فاضل در اصفهان
سیدجلال‌الدین بن مسیح چهارسوقی روضاتی اصفهانی، عالم فاضل و نوه صاحب روضات
سیدجلال‌الدین بن سیدمصطفی فقیه ایمانی اصفهانی، عالم جلیل در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار