جلال‌زاده (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجلال‌زاده ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

جلال‌زاده صالح‌چلبی، عالم‌، مورخ، شاعر و مترجم‌ دوره‌ سلطان‌ سلیمان‌ قانونی‌ حاکم عثمانی
جلال‌زاده مصطفی‌چلبی، دولتمرد و مورخ‌ عثمانی‌ در قرن‌ دهم‌، معروف‌ به‌ قوجه‌ نِشانْجی‌ (=طغرایی‌ کبیر)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار