جلال اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجلال اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

جلال برجیس بن ابوطالب بروجنی اصفهانی، شاعر ادب معاصر در اصفهان
جلال بن اسماعیل تاج اصفهانی، استاد بلند‌آوازه آواز ایران در اصفهان
جلال بن مؤمن اسیر شهرستانی اصفهانی، شاعر ادیب، از مشاهیر سخن‌وران عصر صفویه در اصفهان
جلال یقین کاشانی اصفهانی، شاعر ادیب عصر صفویه در اصفهان
سیدجلال بن سیدمرتضی مجتهد حسینی هومانی، عالم فاضل قرن سیزده و چهارده هجری در اصفهان
شاطر جلال اصفهانی، از شعراء و از طبقه رامشگر و مطربان در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار