جلد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجلد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

جلد (تازیانه)، تابیده چرمی یا غیر چرمی برای مجازات خطاکاران و غیر آن
جلد کتاب، در معنای لایه یا روکش پوشانندۀ مجموعۀ صفحات کتاب و مانند آن
پوست، لایۀ رویین تن آدمی، حیوان و گیاه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار