جمع و تفریق (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجمع و تفریق ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

جمع و تفریق (علوم قرآنی)، وحدت دو چیز در حکم و اختلاف آن دو در ویژگی‌های حکم
جمع و تفریق (علم بدیع)، از صنایع‌ معنوی در علم‌ بدیع‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار