جنابت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرآن کریم به جنابت و آثار آن پرداخته است.


جنابت

[ویرایش]

جنابت از ماده «جنب» به معنای فاصله و دوری است و در اصطلاح، یکی از موجبات حدث اکبر است و آن یا به آمیزش جنسی و یا به انزال منی است. در این مدخل از واژه «جنب» و آنچه معنای جنابت را می‌فهماند مثل «حلم» استفاده شده است.

پلیدی اثر جنابت

[ویرایش]

در حالت جنابت نوعی آلودگی و وسوسه شیطانی برای انسان پدید خواهد آمد.
اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطـن ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام. و (یاد آورید) هنگامی را که خواب سبکی که مایه آرامش از سوی خدا بود، شما را فراگرفت و آبی از آسمان برایتان فرستاد، تا شما را با آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دور سازد و دلهایتان را محکم، و گامها را با آن استوار دارد!
احتمال دارد مقصود از «رجز الشیطان» جنابت باشد.
این پلیدی ممکن است وسوسه‌های شیطانی بوده و ممکن است پلیدی جسمانی بر اثر جنابت بعضی در آن شب و یا هر دو، و در هر حال این آب حیاتبخش که در گودالهای اطراف بدر جمع شده بود، در حالی که دشمن چاهها را در اختیار گرفته بود و مسلمانان نیاز شدیدی برای شستشو و رفع عطش به آن داشتند همه این پلیدیها را شست و با خود برد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مقاییس اللغه، ج۱، ص۴۸۳.    
۲. القاموس الفقهی، الدکتور سعدی أبوحبیب، ص۶۷، «جنابة».    
۳. انفال/سوره۸، آیه۱۱..    
۴. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، ج ۲۴، ص ۱۴۵    
۵. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۷، ص۱۰۶.    


منبع

[ویرایش]


فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «جنابت (قرآن)»    


رده‌های این صفحه : جنابت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار