جنتان مدهامتان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:علی اکبر نهاوندی

فهرست مندرجات

۱ - معرفی کتاب
۲ - منبع

معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب در قطع رحلی و در دو جزء به صورت چاپ سنگی به چاپ رسیده است.
جزء اول (الجنة الاولی) ۲۰۹ صفحه و جزء دوم (الجنّة الثانیه) ۲۰۶ صفحه است. جزء اول مشتمل بر ۵۰۴ جوهره و جزء دوم مشتمل بر۵۴۱ جوهره است.
هر جوهره از این کتاب در مورد مسائل مختلفی از عقاید و اخلاق و عرفان و... است.

منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


جعبه ابزار