جند (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه جند ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

جند (به ضم جیم)، استفاده شده در دو معنی به معنای بیضه سگ آبی و به معنای لشکر
جند (شهر)، شهری‌ قدیمی‌ در ماوراءالنهر، امروزه‌ در جمهوری‌ قزاقستان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار