جنود الهی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند در عالم هستی برای خودش لشکر و سپاه دارد.


لشکر خداوند

[ویرایش]

جنود جمع جند به معنای لشکر و سپاه است و اضافه آن به خدا (جنود الهی)، اشاره به تمامی علل و اسباب در عالم وجود است، که در تحت فرمان و امر خداوند می‌باشد. در این مدخل برای پرهیز از تداخل مفاهیم گوناگون اسباب و علل و... تنها از واژه «جند» و مشتقات آن استفاده شده است.

امتحان با جنود الهی

[ویرایش]

امتحان کافران ، با بیان تعداد جنود الهی نگهبانان دوزخ انجام میگیرد.
علیها تسعة عشر• وما جعلنا اصحـب النار الا ملـئکة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا...و اگر ما بخواهیم آنها را به تو نشان می‌دهیم تا آنان را با قیافه‌هایشان بشناسی، هر چند می‌توانی آنها را از طرز سخنانشان بشناسی؛ و خداوند اعمال شما را می‌داند!•ما همه شما را قطعاً می‌آزمائیم تا معلوم شود مجاهدان واقعی و صابران از میان شما کیانند، و اخبار شما را بیازماییم! . آیه مورد بحث که طولانى ترین آیه این سوره است به آنها پاسخ مى گوید و حقایق بیشترى را در این زمینه روشن مى سازد.نخست مى فرماید: ((ما اصحاب آتش (ماءموران عذاب ) را جز فرشتگان قرار ندادیم )) (و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکة ).
فرشتگانى نیرومند، پر قدرت و به تعبیر قرآن ((غلاظ)) و ((شداد)) خشن و سخت گیر که تمام گنهکاران در برابر آنها ضعیف و ناتوانند.
بیماردلان با بیان تعداد جنود الهی نگهبانان دوزخ امتحان می شوند.
علیها تسعة عشر• وما جعلنا اصحـب النار الا ملـئکة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا... ولیقول الذین فی قلوبهم مرض والکـفرون ماذا اراد الله بهـذا مثلا...نوزده نفر (از فرشتگان عذاب ) بر آن گمارده شده‌اند! •مأموران دوزخ را فقط فرشتگان (عذاب) قرار دادیم، و تعداد آنها را جز برای آزمایش کافران معیّن نکردیم تا اهل کتاب (= یهود و نصاری‌) یقین پیدا کنند و بر ایمان مؤمنان بیفزاید، و اهل کتاب و مؤمنان (در حقّانیّت این کتاب آسمانی) تردید به خود راه ندهند، و بیماردلان و کافران بگویند: «خدا از این توصیف چه منظوری دارد؟!» (آری) این گونه خداوند هر کس را بخواهد گمراه می‌سازد و هر کس را بخواهد هدایت می‌کند! و لشکریان پروردگارت را جز او کسی نمی‌داند، و این جز هشدار و تذکّری برای انسانها نیست!

پیروزی جنود الهی

[ویرایش]

پیروزی لشکریان الهی در تمام صحنه‌ها، سنت و وعده خداوند بوده است.
وان جندنا لهم الغــلبون.و لشکر ما پیروزند! .و لشکر ما در تمام صحنه ها پیروزند (و ان جندنا لهم الغالبون ).چه عبارت صریح و گویا، و چه وعده روح پرور و امیدبخشى ؟!تفسیر نمونه،مکارم شیرازی، ج۱۹، ص۱۸۷.

تعداد جنود الهی

[ویرایش]

خداوند، دارای لشکریان و کارگزارانی بی شمار می باشد.
... وما یعلم جنود ربک الا هو وما هی الا ذکری للبشر.مأموران دوزخ را فقط فرشتگان (عذاب) قرار دادیم، و تعداد آنها را جز برای آزمایش کافران معیّن نکردیم تا اهل کتاب (= یهود و نصاری‌) یقین پیدا کنند و بر ایمان مؤمنان بیفزاید، و اهل کتاب و مؤمنان (در حقّانیّت این کتاب آسمانی) تردید به خود راه ندهند، و بیماردلان و کافران بگویند: «خدا از این توصیف چه منظوری دارد؟!» (آری) این گونه خداوند هر کس را بخواهد گمراه می‌سازد و هر کس را بخواهد هدایت می‌کند! و لشکریان پروردگارت را جز او کسی نمی‌داند، و این جز هشدار و تذکّری برای انسانها نیست! (برداشت باتوجه به شان نزول آیات است.)
آگاهی کامل به تعداد جنود الهی، مخصوص خداوند می باشد.
وما جعلنا اصحـب النار الا ملـئکة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتـب ویزداد الذین ءامنوا‌ایمـنـا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتـب والمؤمنون ولیقول الذین فی قلوبهم مرض والکـفرون ماذا اراد الله بهـذا مثلا کذلک یضل الله من یشاء ویهدی من یشاء وما یعلم جنود ربک الا هو وما هی الا ذکری للبشر.مأموران دوزخ را فقط فرشتگان (عذاب) قرار دادیم، و تعداد آنها را جز برای آزمایش کافران معیّن نکردیم تا اهل کتاب (= یهود و نصاری‌) یقین پیدا کنند و بر ایمان مؤمنان بیفزاید، و اهل کتاب و مؤمنان (در حقّانیّت این کتاب آسمانی) تردید به خود راه ندهند، و بیماردلان و کافران بگویند: «خدا از این توصیف چه منظوری دارد؟!» (آری) این گونه خداوند هر کس را بخواهد گمراه می‌سازد و هر کس را بخواهد هدایت می‌کند! و لشکریان پروردگارت را جز او کسی نمی‌داند، و این جز هشدار و تذکّری برای انسانها نیست!
تعداد بی شمار جنود الهی، مایه تذکر و یادآوری انسان می باشد.
... وما یعلم جنود ربک الا هو وما هی الا ذکری للبشر.مأموران دوزخ را فقط فرشتگان (عذاب) قرار دادیم، و تعداد آنها را جز برای آزمایش کافران معیّن نکردیم تا اهل کتاب (= یهود و نصاری‌) یقین پیدا کنند و بر ایمان مؤمنان بیفزاید، و اهل کتاب و مؤمنان (در حقّانیّت این کتاب آسمانی) تردید به خود راه ندهند، و بیماردلان و کافران بگویند: «خدا از این توصیف چه منظوری دارد؟!» (آری) این گونه خداوند هر کس را بخواهد گمراه می‌سازد و هر کس را بخواهد هدایت می‌کند! و لشکریان پروردگارت را جز او کسی نمی‌داند، و این جز هشدار و تذکّری برای انسانها نیست! (بر اساس یک قول در آیه که مرجع ضمیر را «جنود» می‌داند.)
مردم، از شمار و تعداد جنود پروردگار ناآگاه هستند.
وما جعلنا اصحـب النار الا ملـئکة... وما یعلم جنود ربک الا هو وما هی الا ذکری للبشر.مأموران دوزخ را فقط فرشتگان (عذاب) قرار دادیم، و تعداد آنها را جز برای آزمایش کافران معیّن نکردیم تا اهل کتاب (= یهود و نصاری‌) یقین پیدا کنند و بر ایمان مؤمنان بیفزاید، و اهل کتاب و مؤمنان (در حقّانیّت این کتاب آسمانی) تردید به خود راه ندهند، و بیماردلان و کافران بگویند: «خدا از این توصیف چه منظوری دارد؟!» (آری) این گونه خداوند هر کس را بخواهد گمراه می‌سازد و هر کس را بخواهد هدایت می‌کند! و لشکریان پروردگارت را جز او کسی نمی‌داند، و این جز هشدار و تذکّری برای انسانها نیست! !

عناوین مرتبط

[ویرایش]

امتحان با جنود الهی، پیروزی جنود الهی، جنود الهی در آسمان، مصادیق جنود الهی، نقش جنود الهی .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۲۰۷، «جند».    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۸، ص۲۶۲.    
۳. مدثر/سوره۷۴، آیه۳۰.    
۴. مدثر/سوره۷۴، آیه۳۱.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۵، ص۲۳۹.    
۶. مدثر/سوره۷۴، آیه۳۰.    
۷. مدثر/سوره۷۴، آیه۳۱.    
۸. صافات/سوره۳۷، آیه۱۷۳.    
۹. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج ۱۰، ص۱۸۲.    
۱۰. مدثر/سوره۷۴، آیه۳۱.    
۱۱. مدثر/سوره۷۴، آیه۳۱.    
۱۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲۰، ص۹۱.    
۱۳. مدثر/سوره۷۴، آیه۳۱.    
۱۴. مدثر/سوره۷۴، آیه۳۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۰، ص۵۵، برگرفته از مقاله «جنود الهی»    


رده‌های این صفحه : جنود الهی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار