جنگ جهانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجنگ جهانی عنوانی برای دو جنگ جهانی می‌باشد:

جنگ جهانی اول، نخستین‌ جنگ‌ جهانی‌ واقع در سراسر قاره‌ اروپا، روسیه‌، منطقه‌ خاورمیانه‌، بخش‌هایی‌ از افریقا، امریکا و خاور دور
جنگ جهانی دوم، علاوه‌ بر اروپا، واقع در بخش‌های‌ گسترده‌ای‌ از قاره‌ آسیا و افریقا و کشورهای اسلامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار