جهت (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه جهت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

جهت (فقه)، همان سمت و دارای کاربرد در ابواب فقهی مانند طهارت، صلات، حج، وقف و وصیت
جهت (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق، به معنای صورت ذهنی یا لفظ دال بر کیفیت نسبت محمول به موضوع در قضیه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار