جهضمی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجَهْضَمی‌ ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

اسماعیل بن اسحاق جهضمی، قاضی‌، محدّث‌، ادیب‌ و فقیه‌ مالکی‌ قرن‌ سوم‌
حماد بن اسحاق جهضمی، مشهور به‌ اَزْدی‌، محدّث‌، فقیه‌ و قاضی‌ مالکی‌ قرن‌ سوم‌
نصر بن علی جهضمی، محدّث‌ اهل‌ سنّت‌ در قرن‌ سوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار